Ventilation i flerfamiljshus

Det är främst i byggnader som är byggda 1976 och senare som har olika ventilationssystem installerade till skillnad från äldre byggnader. Äldre byggnader, både flerfamiljshus och småhus, ventileras i regel genom självdrag.

 

Ventilationssystem
Ventilationssystem som är fläktdrivna är av två sorter. Det så kallade FTX-systemen bygger på mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Det andra systemet som också är vanligt förekommande i både flerbostadshus och småhus benämns F-system. I likhet till FTX-systemen handlar det även här om ett mekaniskt frånluftssystem med värmeåtervinning, till exempel med en frånluftsvärmepump, FVP.

 

Ansvarig för ventilationssystemet
Det är byggnadens ägare som har ansvaret för att ventilationssystemet fungerar som det ska, och att det finns drifts- och skötselinstruktioner lätt tillgängliga. Fastighetsägaren kan behöva anlita exempelvis fastighetsförvaltare i Stockholm. De anställda som arbetar med ventilationssystem ska ha rätt kompetens och erhålla de ska erhålla kontinuerlig kompetensutveckling.Ventilation i flerfamiljshus 22

 

Hyresgäst i flerfamiljshus
Bra att känna till för hyresgäster, är att det är hyresvärden som ska sköta ventilationssystemet detta oavsett bostaden finns i en privatägd fastighet eller den finns i det kommunala bostadsföretagets bostadsbestånd.

För det fall hyresvärden är en bostadsrättsförening, något som blivit allt vanligare på senare år, så är det föreningens styrelse som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet.

 

Effektiva ventilationssystem
Med effektiva och välskötta ventilationssystem, i kombination med klimatskal för de byggnader som behöver renoveras på grund att de läcker energi, erhålls en bättre hälsa för de som vistas i byggnaden. Med åtgärder av den här karaktären får ägaren, hyresvärden, dessutom en långsiktigt hållbar energieffektivisering som leder till lägre kostnader och därmed ökad lönsamhet.

 

OVK-besiktning
Fastighetsägare ska med byggnader från 1976 och senare ansvarar för att det regelbundet görs en så kallad obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Dessa OVK-besiktningar ska göras i byggnader där människor vistas. Denna skyldighet åligger fastighetsägare sedan år 1992. Om det upptäcks några brister är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda dessa.

Tillsynsmyndighet är Kommunens byggnadsnämnd. Protokollen från en OVK ska lämnas i till dem och fastighetsägaren ska anslå ett OVK-intyg på väl synlig plats i byggnaden.

pulse